Contact Us

Contact Us Malaysia Digit
Contact Us Malaysia Digit

We are proud to have Malaysian products and brands.

If you want to submit your product content and want your product to be featured on this website, you can only do so in accordance with the following terms and conditions: –

  1. The product must be a Malaysian brand and produced by a local Malaysian.
  2. Your product is not a non -halal product.
  3. Your product is not gambling.
  4. Your product must be MOH certified for health and cosmetic products.
  5. No elements of fraud and embezzlement.

You can send the company’s profile to email info@malaysiadigit.com.

Thank you.

Bahasa Melayu: Kami bangga kerana mempunyai produk dan jenama Malaysia.

Jika anda ingin menghantar kandungan produk anda dan inginkan produk anda dipaparkan dalam laman web ini, anda boleh sahaja melakukannya mengikut syarat-syarat dan terma seperti berikut: –

  1. Produk ada mestilah jenama Malaysia dan dihasilkan oleh anak tempatan Malaysia.
  2. Produk anda bukanlah produk tidak halal.
  3. Produk anda bukanlah berunsurkan judi.
  4. Produk anda mesti mendapat pengesahan KKM bagi barangan kesihatan dan kosmetik.
  5. Tiada unsur-unsur penipuan dan penyelewangan.

Anda boleh menghantar company’s profile ke e-mel info@malaysiadigit.com.

Sekian, Terima Kasih.

error: Content is protected !!